امروز چهارشنبه 1403/04/27 :: تعداد کل بازدید 605864 مرتبه :: کاربران انلاین 293 نفر


 

مسئول واحد : سرکار خانم ویدا غلامی 

 

 •        تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان
 •        تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان
 •        تدوین برنامه عملیاتی سالیانه، پیشبرد، هماهنگ و یکپارچه سازی برنامه های بهبود کیفیت،ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتباربخشی
 •        نظارت مستمر بر اجرایی شدن سنجه های اعتبار بخشی
 •        پایش مستمر برنامه عملیاتی ،داده ها،اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها
 •        پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی و بهبود کیفیت در بخش ها و واحدهای مختلف بیمارستان
 •        تدوین سیستم ها و فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده
 •        تدوین و پایش شاخص های مهم عملکردی اختصاصی،قابل اندازه گیری،قابل دستیابی و زمان دار بیمارستان
 •        توزیع فرم های داده های شاخص ها به بخش ها و پیگیری نتایج آن ها
 •        شناسایی چالش ها و مشکلات موجود در مسیر اجرا و پیشرفت برنامه های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار در بیمارستان،تحلیل علل مربوط و ارایه راه حل به کمیته بهبود کیفیت و مدیریت اجرایی بیمارستان
 •        جمع آوری خط مش ها و روش های اجرایی و دستورالعمل های دریافتی از واحدها و بخش های مختلف بیمارستان و قراردادن در دسترس کارکنان و نظارت بر اجرای صحیح آن
 •       بازنگری سالیانه خط مشی ، روش های اجرایی و دستورالعمل ها
 •       تدوین گزارش سالیانه از نیازهای آموزشی کارکنان
 •       برنامه ریزی جهت آموزش و فرهنگ سازی جهت استقرار الزامات اعتباربخشی
 •       ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی(ثبت،تحلیل،اقدامات اصلاحی،اعلام اقدامات اصلاحی در سطح بیمارستان و به اشتراک گذاری آن)
 •      ایجاد نظام جامع مدیریت خطر(فرهنگ سازی،شناسایی خطرات،ارزیابی ،تحلیل،اقدام اصلاحی،بررسی و نظارت مداوم،ارتباطات موثر و مشاوره)
 •      تجزیه و تحلیل چک لیست های واحدها و بخشهای مختلف بیمارستان
 •      تجزیه و تحلیل فرم های پایش شاخص های اصلی فرآیندهای بیمارستان
 •      تجزیه و تحلیل فرم های رضایت سنجی بیماران و پرسنل و ارسال آن به کمیته مدیریت اجرایی بیمارستان
 •      مشارکت در ممیزی داخلی بیمارستان در راستای استانداردهای مختلف
 •     تهیه گزارش ممیزی و پیگیری اقدامات اصلاحی
 •     پیگیری تشکیل جلسات کمیته بهبود کیفیت و مدیریت اجرایی
 •     نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته های بیمارستانی
 •      بررسی و پیگیری تجزیه و تحلیل شکایات و ارائه آن در کمیته مدیریت اجرایی
 •      بررسی و پیگیری تجزیه و تحلیل پیشنهادات و ارائه  آن به کمیته مدیریت اجرایی بیمارستان
 •      تدوین خط مشی و فلوچارت ایجاد نظام رسیدگی به شکایات و رضایت سنجی
 •      ارتقا سطح آگاهی و دانش خود در راستای مفاهیم استاندارد مدیریت کیفیت و اعتباربخشی
 •      پیگیری و زمانبندی جهت به روزرسانی مستندات بیمارستان
 •      طراحی و اجراي برنامه ممیزي داخلی

تلفن داخلی :113

 

 

کپی رایت@2017 تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه برنامه نویسی آیسیز میباشد